Adatkezelési Tájékoztató

A honlapot üzemeltető Bucher Raymond ev. elkötelezett a természetes személyek személyes adatainak védelmében, és kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése mindenben megfelel a jelen Tájékoztatóban illetőleg a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, elvárásoknak, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásainak.

I. ADATKEZELŐ

Az Ön személyes adatait Bucher Raymond ev. kezeli, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Név: Bucher Raymond ev.
Székhely és levelezési cím: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 50.
Adószám: 59875202-1-42
EV nyilvántartási szám: 57920557
E-mail cím:
Telefon: +36305957220

Adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelőnél nem működik.

II. A TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA, CÉLJA

Jelen Tájékoztató célja, hogy a Tájékoztató elérhetővé tételével az Adatkezelő biztosítsa, hogy a beerly.hu weboldal természetes személy felhasználói megfelelő és teljes körű tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségéről, az adattovábbítás jogcíméről és jogalapjáról, a felhasználók jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Ez a Tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre, ha használja a weboldalt, ha természetes személyként kapcsolatba lép velünk, vagy mi vesszük fel a kapcsolatot Önnel szolgáltatásainkkal kapcsolatban

III. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A GDPR alapján személyes adatnak minősül az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”.

Az Adatkezelő a természetes személyek (a továbbiakban: „érintett” vagy „felhasználó”) alábbi adatait kezeli:

ADATKEZELÉS HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A beerly.hu internetes oldalon a nevének és e-mail címének megadásával hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő részére e-mailen reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön, továbbá hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezelje és tárolja. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul.

Kezelt személyes adatok köre: a hírlevélre feliratkozó neve, e-mail címe.
Adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó hírlevél, kifejezetten reklámot tartalmazó e-mail küldése, üzletszerzés.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől átvett
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart.
Adattovábbítás: Adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem történik.

Az Adatkezelő a hírlevelek küldéséhez a Sender szolgáltatásait veszi igénybe. A szolgáltatás üzemeltetője az UAB Sender.lt (Lvivo st. 25, Vilnius, Lithuania) akinek továbbításra kerülnek a hírlevélre feliratkozók e-mail címei. Az e-mail címeket a Sender a sender.net oldalon tárolja az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. A Sender adatkezelési tájékoztatója a sender.net/privacy-policy/ weboldalon érhető el.
Adattárolás módja: elektronikusan
Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: Az Adatkezelő nem küld hírlevelet.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a hírlevélről történő leiratkozást biztosítja.

ADATKEZELÉS A HONLAPON (KOMMENTELŐK, HIVATKOZÁSOK)

A beerly.hu internetes oldalon az Adatkezelő kezeli mindazon természetes személyek személyes adatait, akik a tartalom szerkesztésben közreműködtek akár forrásként, akár akként, hogy a bejegyzésekben hivatkozás történik rájuk. Mindezek alapján az Adatekezlő által leggyakrabban kezelt személyes adatok köre: a forrás/hivatkozott személy neve, beosztása.

Kezelt személyes adatok köre: tartalom szerkesztésben közreműködő természetes személyek neve, beosztása, tartalomban hivatkozott személyek neve, beosztása;
Adatkezelés célja: online hiteles tartalomszolgáltatás biztosítása
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), illetőleg az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), valamint a vélemény nyilvánításhoz való jog biztosítása
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől átvett
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart.
Adattovábbítás: Adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem történik.
Adattárolás módja: elektronikusan

Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: a közzétett tartalomban nem jelennek meg a természetes személy személyes adatai.

Az Adatkezelő a Felhasználók által generált tartalmakért a felelősségét kizárja. Amennyiben a Felhasználó más természetes személy személyes adatait teszi közzé, úgy kizárólagosan felel azért, hogy a közzétételhez a hozzájárulással rendelkezik.

ADATKEZELÉS A HONLAPON (SÖRFŐZDÉK)

Az Adatkezelő az internetes oldalon a „Sörfőzdék” aloldalon kezelheti és közzéteheti természetes személy sörfőzők nevét és elérhetőségét.

Kezelt személyes adatok köre: természetes személy sörfőzők neve, elérhetősége
Adatkezelés célja: a sörfőzők népszerűsítése, a felhasználók tájékoztatósa
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől átvett
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart.
Adattovábbítás: Adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem történik.
Adattárolás módja: elektronikusan
Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: a sörfőző nem jelenik meg az oldalon.

ADATKEZELÉS NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Kezelt személyes adatok köre: a játékos neve, e-mail címe.
Adatkezelés célja: nyereményjáték lebonyolítása, nyeremények átadása
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől átvett
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart.
Adattovábbítás: Adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem történik.
Adattárolás módja: elektronikusan
Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: A felhasználó nem tud részt venni a nyereményjátékban.

E-MAIL KAPCSOLATFELVÉTEL, LEVELEZÉS

Az elektronikus leveleket az Adatkezelő a küldő fél neve, e-mail címe, a küldés időpontja, az üzenetben megadott személyes adatokkal együtt tartja nyilván.

Kezelt személyes adatok köre: E-mailt, illetőleg üzenetet küldő személy neve, e-mail címe, üzenetben megadott személyes adatok köre.
Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel biztosítása, felhasználók nyilvántartása.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Adattárolás módja: elektronikusan
Adattovábbítás: Adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem történik.
Adatfeldolgozó:
Név:
Hetzner Online GmbH
Cím: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany
Feladat: szerver szolgáltatás
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósulásához elengedhetetlen ideig, legkésőbb azonban az adatok megadásától számított 5 évig tart.
Adattárolás módja: Elektronikusan
Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: Az érintett nem tud kapcsolatba lépni az Adatkezelővel.

WEBOLDAL LÁTOGATOTTSÁGI ADATAINAK MÉRÉSE, NAPLÓZÁSA

Az Adatkezelő statisztikai célból és a visszaélések megakadályozása, valamint a weboldal működésének ellenőrzése céljából folyamatosan naplózza a következő adatokat:

  • látogatás időpontja
  • IP cím
  • megtekintett oldal címe.

Az Adatkezelő a begyűjtött adatokat nem kapcsolja össze más információkkal, az adatok köre az érintett azonosítására nem alkalmasak.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzáárulása.

COOKIEK

Az Adatkezelő az érintettek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében az ügyfél számítógépén meghatározott adatokat, ún. cookie-t helyezhet el. Ezeket az érintett a számítógépéről eltávolíthatja, illetve alkalmazásukat a böngészőben letilthatja. A cookie-k segítségével gyűjtött adatok révén az Adatkezelő honlapjának használatára vonatkozó ismeretek bővítése lehetséges, mely annak felmérésére szolgál, hogy, hogy a honlap optimális szinten működik-e.

Adatkezelés célja: Személyre szabott szolgáltatások biztosítása, honlap optimális szinten történő működésének biztosítása.
Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, tartalmak testre szabásához. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Kezelt adatok köre: Az Adatkezelő a cookiek alkalmazásával a következő személyes adatot kezeli: választott nyelv, lokalizáció, életkor.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE

Az Adatkezelő a webalapú szolgáltatásainak működéséhez külső társaságok szolgáltatásait veszi igénybe. Az Adatkezelő szerződött partnere a Google Inc., igényelt szolgáltatás: Google Analytics, Google Fonts. A Google Fonts betölti az alkalmazott betűkészletet. A Google Analytics a honlap látogatási forgalmi adatokat gyűjti és naplózza.

A szolgáltatások cookie-kat használnak a weboldal használatának elemzése, illetőleg információgyűjtés céljából. A Google Inc. adatvédelmi irányelvei a google.com/intl/hu_hu/policies/privacy/ honlapon érhetőek el.

IV. ADATBIZTONSÁG, SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, eljárási szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy az adatkezelésből eredő kockázatokat minimalizálja és a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és védi az általa továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználóit, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek egyes hálózati fenyegetésekkel szemben. Az Adatkezelő mindent megtesz ezen fenyegetések elkerülése, elhárítása érdekében, azonban az elektronikusan továbbított adatok biztonságát garantálni nem tudja.

V. A FELHASZNÁLÓ JOGAI

Tájékoztatáshoz való jog:
A felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva írásban tájékoztassa a személyes adatai kezeléséről a GDPR 13. és a 14. cikkében rögzített tartalommal.

Hozzáféréshez való jog:
A felhasználó a e-mail címre, vagy az Adatkezelő székhelyének címére küldött levélben, illetőleg telefonon kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa arról, hogy személyes adatait kezeli-e és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz és a következő információkhoz biztosítson számára hozzáférést:
az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; a felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a felhasználóra nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a felhasználó jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a felhasználó kérésére, a felhasználó rendelkezésére bocsátja. A felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a felhasználó másként kéri.

A helyesbítéshez való jog
A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll, a felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
A felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog
A felhasználónak joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adathordozhatósághoz való jog
A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az általános és különleges személyes adatok kezeléséhez az érintett önkéntesen járult hozzá, vagy ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a felhasználó az egyik fél, vagy azt a szerződés megkötését megelőzően a felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben technikailag megvalósítható, a felhasználó kérheti személyes adatainak adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog
A felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból az Adatkezelő nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
A felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a fenti jog, ha a döntés:

a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az adatvédelmi incidensről.

Visszavonás joga
A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A felhasználó joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez
Amennyiben a felhasználó úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ).

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A felhasználó, ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak nem megfelelő kezelése során az Adatkezelő megsértette a Rendelet szerinti jogait, az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bíróságához fordulhat. A személyes adatok védelmével összefüggésben indított per illetékmentes.

Kártérítés és sérelemdíj
Amennyiben az érintett a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Rendeletet sértő adatkezeléssel okozott. Az Adatkezelő a kártérítés alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, úgy egyetemleges felelősséggel tartoznak az okozott kárért.

VI. JOGGYAKORLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Az Adatkezelő elősegíti a felhasználó jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő a felhasználó azonosítását követően, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlása során hozott intézkedésekről. A kérelmek összetettségére, számára tekintettel a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben az Adatkezelő él a határidő meghosszabbításának jogával, úgy erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, úgy lehetőség szerint elektronikusan, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő a kért információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást, valamint az érintett joggyakorlása esetén az intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó az Adatkezelő a kért intézkedés meghozatalával együtt járó adminisztratív költségekre is figyelemmel 3.500,- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

A jelen Tájékoztatóban meghatározott jogok az Adatkezelő valamennyi elérhetőségén gyakorolhatóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a kérelmet benyújtó adatkezelőt személyazonossága igazolására hívja fel.

VII. ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe, akik megfelelő garanciát nyújtanak a Rendeletben foglalt követelményeknek megfelelő adatkezelésért, valamint az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáért. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját és előírja, hogy az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

VIII. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

Az Adatkezelő szolgáltatásai nyújtásához külső szolgáltatókat vesz igénybe. A külső szolgáltatók által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók az adatkezelők, így az adatkezelésre saját adatkezelési tájékoztatásuk az irányadó. Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban tájékoztatja a felhasználókat a külső szolgáltatók részére történő adattovábbításokról.

IX. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő az adattovábbításokról a jelen Tájékoztatóban tájékoztatta a felhasználóit. Az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználóit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

X. Vegyes és záró rendelkezések

Az Adatkezelő a beerly.hu honlapon linkeket helyezhet el, amelyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá. Ezen honlapok használatáért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan – az érintettek egyidejű értesítése mellett – bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a beerly.hu honlap további használatával a módosított Adatkezelési Tájékoztató az érintett által elfogadásra kerül.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2024. július 11. napjától érvényes.

Scroll to Top